หน้าแรกภาวการณ์ผลิตสินค้าเกษตรราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นาเศรษฐกิจการเกษตรอาสา(ศกอ.)ข้อมูลองค์กร

  เตือนภัยสินค้าเกษตร 
  ข้อมูลสถิติการเกษตร  
  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้ม
  ผลงานทางวิชาการ
       - ผลงานทางวิชาการ สศท.3
       - ผลงานทางวิชาการ ร่วมกับจังหวัด
       - งานวิจัย
  เชื่อมโยงหน่วยงานภายใน สศก.
  เข้าสู่ระบบ Intranet
 
 
วิสัยทัศน์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  :  องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

  สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร

ค่านิยมร่วม (Shared Value)

  ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %

  OAE

  ปาล์มน้ำมัน
 O = Openness   : การเปิดกว้างทางความคิด   ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ (ราคาฟาร์มอิสระ)
 A = Awakening   : การตื่นตัว ตื่นรู้   สุกร
 E = Effectiveness   : การทำงานที่มีประสิทธิผล                                                    อ่านทั้งหมด

พื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  7  จังหวัด

   ข่าวประชาสัมพันธ์       พันธกิจ สศก.  1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตร และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  3.ติดตามและประเมินผล/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.จัดทำและบริการขู้มูลสารสนเทศการเกษตร
   
  มื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร" ณ โรงแรมบ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช)  เป็นประธาน

                                                                                                                                                                (อ่านต่อ)

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธาน

                                                                                                                                                                (อ่านต่อ)

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 เป็นประธานจัดการสนทนากลุ่ม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

                                                                                                                                                                (อ่านต่อ)

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ร่วมงานพิธีเปิดตัวเริ่มต้นโครงการไทย นิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ บ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายประพิศ จันทร์มา  รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงาน

                                                                                                                                                                (อ่านต่อ)

  เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561  นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้ามันสำปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 4 (The 4th Meeting of National Focal Point Working Group on Tapioca) ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายนายฉันทานนท์ วรรณเขจร) เป็นประธาน

                                                                                                                                                                (อ่านต่อ)

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561  นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยในงานนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนพล จันทรนิมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

                                                                                                                                                                (อ่านต่อ)

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี มอบหมายให้นางสาวปวริศา  ศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมคณะติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์) ในการประชุมตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เขต 10 รอบที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

                                                                                                                                                                (อ่านต่อ)

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3    และคณะ ร่วมงาน ”วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ประจำปี 2561” เพื่อน้อมระลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี

                                                                                                                                                                (อ่านต่อ)

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3  ติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์) ในการประชุมตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10  ณ ห้องประชุม ภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

                                                                                                                                                                (อ่านต่อ)